Get Adobe Flash player

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

หาอะไรอยู่เอ่ย ?

สถิติผู้เยี่ยมชม

002339569
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1148
4931
8412
12031
31393
53304
2339569

Forecast Today
6240

4.47%
13.26%
3.24%
2.96%
0.03%
76.05%
Online (15 minutes ago):34

Your IP:54.81.69.220

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 41 ท่าน ออนไลน์

ติดตามเราใน Facebookติดตามเราใน Google Plusติดตามเราใน Twitter

อานิสงส์ของการบวช

       การบวชมีอานิสงส์มากมาย ยกตัวอย่างพื้นๆ การบวชที่ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้เข้ามาบวชนี้ ก็แสดงว่าญาติโยมทั้งหลายได้พักผ่อนทางกายแล้ว มีกายได้พักผ่อนแล้วแต่ก่อนโน้นพ่อใหญ่แม่ใหญ่อาจจะไปทำไร่ไถนา อาจจะไปทำสวน อาจจะไปค้าขาย บางคนก็อาจจะไปหาปูหาปลา ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ หากุ้งหอยอะไรต่างๆ มาเลี้ยงครอบครัว บางคนก็ไปทำการทำงานค้าขายตลาด บางคนก็เข้าไร่เข้าสวนเป็นการยังกายให้เหน็ดเหนื่อยในการทำมาหากิน แต่ถ้าเรามาบวชอย่างนี้เราก็พักการฆ่ากุ้งหอยปูปลา เรามีศีลเป็นที่นับถือ เป็นที่ยึด เป็นสรณะนี้อานิสงส์ก็เกิดขึ้นมาแล้ว เราก็เว้นจากบาปทางกายแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "โสฬสญาณ"

       เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอริยสัจ ๔ มันเกิดขึ้นมา อริยสัจ ๔ ในภาคของปฏิบัติธรรมไม่เหมือนกับอริยสัจ ๔ ในภาคของปริยัติ อย่างเช่นเราภาวนา “พองหนอ ยุบหนอ” อะไรเป็นสมุทัยสัจ อะไรเป็นทุกขสัจ อะไรเป็นนิโรธสัจ อะไรเป็นมรรคสัจ ขณะที่เราภาวนา “พองหนอ ยุบหนอ” ขณะที่ท้องของเรามันเริ่มพองขึ้นมาอันนี้เป็นสมุทัยสัจแล้ว ขณะที่ท้องพองของเรามันเริ่มยุบลงไปเป็นสมุทัยสัจแล้ว ขณะที่จิตของเรามันเริ่มคิดเริ่มกำหนดเป็นสมุทัย แล้วรูปนามเริ่มเกิดขึ้นมาเริ่มเป็นสมุทัยสัจแล้ว ...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "อนุปุพพธรรม ๗ ประการ"

       บุคคลผู้รักษาศีลก็เหมือนกันพึงรักษาศีลของตนเองนั้น ให้เหมือนกับบุคคลผู้มีตาข้างเดียวรักษาตาของตนเอง แล้วก็บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานนั้นต้องรักษาศีลของตนเองเหมือนกับรักษา ชีวิต บุคคลผู้หวงแหนชีวิตของตนไม่อยากตายฉันใด บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานควรที่จะหวงแหนศีลของตนเอง ไม่ให้ขาด ไม่ให้ด่าง ไม่ให้ทะลุ ไม่ให้พร้อย ไม่ให้เสียหายไป เหมือนกับบุคคลผู้รักษาชีวิตของตนเอง เพราะฉะนั้นการรักษาศีลนั้นจึงถือว่าเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ บุคคลผู้จะปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ต้องรักษาศีลอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ให้ดี ...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลเร็ว"

       การที่เรามีสติอยู่ตลอดเวลานี้ท่านกล่าวว่าเป็นการแผดเผากิเลสให้ร้อนทั่ว คือไม่ให้กิเลสทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาแทรกจิตใจของเราได้ จิตใจของเราก็จะป้องกันบาปใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นมา เรียกว่าสังวรปธาน ความสังวรเราต้องสังวรด้วยสติ ตาเราเห็นรูปเราก็ต้องมีสติกำหนดรู้ “เห็นหนอๆ” หูของเราได้ยินเสียงเราก็ต้องมีสติสังวรกำหนดที่โสตประสาทแก้วหูของเรากำหนด ว่า “ได้ยินหนอๆ” ขณะที่กายของเราถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง เราก็ต้องมีสติกำหนดรู้การสัมผัสในร่างกายของเรา มีการกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลา ...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม"

       ถ้าเราได้ญาณที่ ๑ นามรูปปริจเฉทญาณนี้เราก็ไม่ไปสู่อบายภูมิแล้ว ๑ ชาติถ้าไม่ประมาท ถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมถึงปัจจยปริคหญาณ ญาณที่ ๒ ชื่อว่าเป็นจุลโสดาบันตายไปแล้วก็ไม่ไปสู่อบายภูมิ ๒ ชาติถ้าไม่ประมาท ถ้าเราประพฤติปฏิบัติถึงสัมมสนญาณ ญาณที่ ๓ เห็นอาการพองอาการยุบเป็นอนิจจัง ทุกขัง เป็นอนัตตาเราก็ไม่ไปสู่อบายภูมิ ๓ ชาติถ้าไม่ประมาท ถ้าเราประพฤติปฏิบัติถึงญาณที่ ๔ แล้ว อุทยัพพยญาณ เวลาเราเดินจงกรมนั่งภาวนา “พองหนอยุบหนอ” นี้ตัดภพตัดชาติไป ๗ ชาติ เวลาเราเดินจงกรม “ขวาย่างหนอ” “ซ้ายย่างหนอ” ก้าวหนึ่งก็ตัดภพตัดชาติไป ๗ ชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การบำเพ็ญบารมี"

          ถ้าผู้ใดบวชเข้ามาแล้วไม่มีศีลบริสุทธิ์ เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสข้อใดข้อหนึ่งเราจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมเดินจงกรม นั่งภาวนาอย่างไร เราก็ไม่สามารถที่จะยังฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นมาได้ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน เราอยากจะให้มันเกิดทำอย่างไรมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ เพราะอะไร เพราะจิตใจของเราไม่บริสุทธิ์ ร่างกายของเราไม่เป็นผู้ที่ทรงศีลไม่เป็นภาชนะทองที่จะรองรับเอาพระธรรมได้ เปรียบเสมือนกับพื้นแผ่นดินที่มันแห้งมีแต่กรวด มีแต่ทราย เราจะปลูกต้นไม้ให้มันเขียวชอุ่มชุ่มชื่นมันก็เกิดยาก แม้แต่หญ้าก็ยังเกิดยาก

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การเกิดดับของรูปนาม"

       เรามาฝึกกัมมัฏฐานในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่เราจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เรียกว่าประโยชน์มันคุ้มค่าขอให้เรานั้นตั้งใจจริง ประพฤติปฏิบัติจริงไม่ใช่ว่าประพฤติปฏิบัติพอสักแต่ว่าผ่านไปเป็นวัน เวลาเราจะล้มหมอนนอนเสื่อ ถึงเวลาเราจะลาโลกจริงๆ กัมมัฏฐานก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเราได้ แต่ถ้าเรามีสติตั้งใจจริงประพฤติปฏิบัติจริง กัมมัฏฐานของเราดี สติของเราดีก็จะเป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งของเราได้ เป็นประโยชน์ของกัมมัฏฐาน ท่านจึงกล่าวว่า นรกนั้นอยู่ในใจของเรา

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "สภาวะธรรม"

          การประพฤติปฏิบัติธรรมประการแรกก็คือเราต้องเข้าไปสู่สำนักของครูบาอาจารย์ผู้ที่เรามั่นใจว่าจะแนะนำพร่ำสอนเรานั้นให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน เราคิดว่าท่านสามารถสอนเราให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนั้นแหละเราจึงไปสู่สำนักนั้น อันนี้เป็นประการที่หนึ่ง เหมือนกับพระสารีบุตร กับ พระโมคคัลลานะสมัยเป็นอุปติสสะมานพ โกลิตะมานพ แสวงหาโมกขธรรมแสวงหาเท่าไรก็ไม่เจอ สัญชัย เวลัฏฐบุตร ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถพูดจาปลิ้นปล้อน ลื่นไหลเหมือนปลาไหลไม่มีติดขัดพูดวาทะได้เก่งมาก มีวาทศิลป์มีวาทะกรรมนั้นเก่งไม่ติดไม่ขัดในปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น .....

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม"

       ถ้าผู้ใดเป็นผู้มีอจลศรัทธา คือบุคคลผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานผ่านญาณ ๑๖ สำเร็จเป็นพระโสดาบัน ถ้าผู้ใดผ่านญาณ ๑๖ ครั้งหนึ่งเรียกว่าเป็นพระโสดาบัน บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นอจลศรัทธา จะมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเอาชีวิตเป็นเดิมพันตายก็ยอมตาย ถ้าจะให้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่มี พระธรรมไม่มี พระสงฆ์ไม่มีนั้นให้เอามีดมาตัดคอให้ขาดเสียดีกว่า เพราะอะไร เพราะเป็นการจาบจ้วงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ เป็นการจาบจ้วงพระธรรมอันล้ำเลิศ เป็นการจาบจ้วงพระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ให้ตายเสียดีกว่า นี้บุคคลผู้เป็นอจลศรัทธา

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "โรคทางกายกับจิต"

       โรคภายในคือ เจตสิกโรโค คือโรคทางจิต โรคทางกายเราทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นกัน ส่วนโรคทางจิตนั้นเราจะพ้นไปจากโรคแค่วันหนึ่งสองวัน ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนั้นก็ยาก โรคทางกายนั้นเราจะบอกว่าเราไม่เป็นโรควันนี้เราไม่เป็นโรค พรุ่งนี้เราไม่เป็นโรค สองวัน สามวัน เจ็ดวัน หนึ่งเดือน หนึ่งปี เราสามารถที่จะพูดได้ เราไม่เป็นโรคทางกายหลายๆ ปี เราก็สามารถที่จะพูดได้ แต่ว่าโรคทางใจไม่มีใครที่จะบอกว่าเราไม่เป็นโรคทางใจ แม้แต่ชั่วครู่เดียวเราไม่สามารถที่จะบอกว่าไม่เป็นโรคทางใจได้

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การประพฤติพรหมจรรย์"

       พวกเราทั้งหลายมีกิเลสคือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ตัณหา อุปาทาน บางคนบางท่านไม่มีศีล บางคนบางท่านมีศีล ๕ บางคนบางท่านมีศีล ๘ บางคนบางท่านมีศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ข้อ บางคนบางท่านยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน แม้แต่เป็นพระโสดาบันแต่ประมาทมัวเมาในการหลับนอน นอนกลางวันแล้วก็ยังไม่พอใจ กลางคืนก็นอนอีก ตื่นสายเอาเสียอีก ในลักษณะอย่างนั้นเรียกว่ากิเลสยังเต็มหัวจิตหัวใจอยู่ ยังยินดีในการนอน เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่า การนอนในลักษณะของบุคคลผู้เต็มไปด้วยกิเลส การนอนในลักษณะอย่างนี้เป็นความประมาท

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การฝึกจิต"

       เมื่อเรารักษาศีลแล้วเราก็อย่าพอใจในการรักษาศีล เพราะว่าบุคคลผู้รักษาศีลนั้นยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในห้วงมหรรณพภพสงสาร ที่สุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของบุคคลผู้รักษาศีลนั้นยังไม่ปรากฏ ยังเวียนว่ายตายเกิดในรูปภพ อรูปภพ ในกามภพ เรียกว่ายังไม่ถึงฝั่งคือพระนิพพาน เพราะฉะนั้นเราก็อย่าพอใจในการรักษาศีล ให้เรารู้จักการเจริญภาวนาบ้าง พยายามที่จะพัฒนาตัวของเราให้สูงขึ้นไปด้วยคุณธรรม ในหมู่มนุษย์ของเราเป็นจำนวนมากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์เป็นจำนวนมากนั้น บุคคลผู้ฝึกตนเป็นผู้ประเสริฐ

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "เรารักษาธรรม ธรรมรักษาเรา"

         สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ก็ดี ในเทวดาก็ดี ในพรหมโลกก็ดี ท่านกล่าวว่าไม่มีอะไร มีแต่รูปกับนาม ถ้าผู้ใดรู้ทันความเกิดขึ้นของรูปของนาม รู้ทันความตั้งอยู่ของรูปของนาม รู้ทันความดับไปของรูปของนามแล้ว บุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นอยู่โดยวิปัสสนากัมมัฏฐาน มีวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นกำแพง มีวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นเรือนใจ บาปธรรมทั้งหลายทั้งปวงจะได้ช่องเข้าไปทำร้ายจิตใจของบุคคลนั้นก็เป็นสิ่ง ที่เป็นไปได้ยาก เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้เจริญด้วยสติ เป็นผู้มีธรรมคือสตินั้นเป็นกำแพง สติ เตสํ นิวารณํ มีสติเป็นเครื่องกางกั้นบาปธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ให้เข้าไปสู่จิตสู่ใจของคนทั้งหลายทั้งปวง

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "ดูจิตดูใจ"

       ในสมัยก่อนโน้นคนจิตใจอ่อนโยน มีสมาธิตั้งมั่น แต่ทุกวันนี้อารมณ์มันมากมายเกินไป หลากหลายเกินไป เดี๋ยวก็ดูทีวี เดี๋ยวก็พูดโทรศัพท์ เวลาฉันข้าวอยู่ก็ยังพูดโทรศัพท์ เวลาทำงานอยู่ต้องดูทีวีไปด้วย ขับรถไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยดูทีวีไปด้วยในรถครบทุกอย่าง หรือว่าอยู่บ้านอยู่ร้านอะไรต่างๆ ก็เหมือนกันทำให้คนนั้นมีจิตใจวอกแวก จิตใจไม่ตั้งมั่น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งบั่นทอนทำให้จิตใจของคนทั้งหลายนั้นมีสมาธิน้อยลง มีจิตใจเคลิบเคลิ้มกับสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์อยู่ในปัจจุบันนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม...

สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

๕๗/๑๓ บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

---------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2013-2014, Jomthong Meditation Center. All Rights Reserved.